تنهایی

 

کسی نبود 

تنهایی بود و می ترسیدم . 

تو آمدی

تنهایی رفت و با او ترس ام نیز .  

و حال

با توام؛

تنهایی نیست و امّا باز                          

 ترسانم . 

که اینک می ترسم و هراس من باری   

از جانب دو تهدید است ؛ 

اوّلین .

رفتن محتمل تو و بازگشت ناگزیر تنهایی .   

و دوّمین .

ماندن و نرفتن تو و علیرغم آن

هبوط دردناک  من

                      در هاویه ی پر از درد و رنج تنهایی .  

                 

                                                   تهران.بهار ۸۶

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
حميد م

و گاه تنهاییمان با حضور دیگری تنها تر می شود[گل]

لی لی

ترس از ناشناخته ها ... ترس از انسانهای ناشناخته. لی لی

شيدا

تنها بودن همیشه هست و دوستی درست می گفت که عشق هم نوعی تنهایی دونفره است...ویرجینا وولف معتقد بود که به خاطر تجربه های متفاوت انسانها تنهایی ویژگی اجتناب ناپذیر آنها است...تنهایی هایت پراز حس شاد رهایی باد...[گل]