انتظار


زاده می شویم
تا بار انتظار معجزتی را
            بر دوش ها حس کنیم.

انتظار معجزتی نهانی

          که هرگز حادث نخواهد شد.

 

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
شيدا

و بی شک با خاک همخانه می شویم از برای رنجی که از یک انتظار نصیب منتظر خواهد شد!

لی لی

چه انتظار عظیمی ... همیشه منتظریم و کسی نمی آید. لی لی

شیدا

انتظار دیدن پست جدیدی در sunwave هم به انتظار بزرگی رسیده است!!!اینجا چشمهایی منتظر کلمات مانده اند.