شیشه های اتاق آن قدر کثیف و چرکین اند که دیگر چیزی از پس شان پیدا نیست.

ای کاش فقط یک دستمال کوچک داشتم تا پاک شان کنم.

/ 1 نظر / 5 بازدید
ن

گاه غبار شیشه هدیه ای است به چشمانمان تا .............تا نبینیم این همه اندوه لحظه ها را .کاش همه چیز جور دیگری بود!!!!!